کادر توکار دو ماژول لگراند به همراه حلقه چنگکی

موجود

مقایسه

شرح

کادر توکار دو ماژول لگراند

کادر توکار دو ماژول لگراند برای نصب کلید و پریز توکار چنگکی لگراند به کار می رود.

این کادر به همراه خود یک حلقه چنگکی نیز دارد.

حلقه چنگکی نقش اسکلت و چهار چوب داخلی برای کلید و پریز ایفا می کند

این حلقه چنگکی در کادر توکار لگراند باعث می شود پریز یا کلید در جای خود محکم و بدون حرکت بماند.

برای قرار گرفتن مکانیسم های مختلف مانند پریز برق یا شبکه در ترانک نیاز است که از کادر استفاده شود.

بسته به شرایط چیدمان مکانیزم ، می توان از کادر دو ماژول استفاده کرد. این کادر برای ترانکهای با درب 65 میلی متری استفاده می شود.

منوی اصلی

کادر توکار دو ماژول لگراند به همراه حلقه چنگکی

کادر توکار دو ماژول لگراند به همراه حلقه چنگکی